Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

Райдержадміністрація

Райдержадміністрація

Регламент Іванівської РДА

Основні функції та нормативно-правові засади діяльності

Іванівська районна державна адміністрація є органом державної виконавчої влади у районі.

Районна державна адміністрація є складовою частиною єдиної системи органів державної виконавчої влади, яка підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України, обласній державній адміністрації.

Іванівська районна державна адміністрація забезпечує:

- виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації;

- законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

- виконання додержаних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;

- підготовку та виконання районного бюджету;

- звіт про виконання районного бюджету та програм;

- взаємодію з органами місцевого самоврядування;

- реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.

Іванівська районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, а також регламентом районної державної адміністрації - нормативним актом, який регулює організаційно-процедурні питання її діяльності.

Державна адміністрація діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з районною радою та органами місцевого самоврядування району.

Іванівська державна адміністрація є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банку України.

На будинку, де розміщується державна адміністрація, піднято Державний прапор України та встановлено вивіску за зразком, який затверджено Кабінетом Міністрів України.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальні збори трудового колективу Іванівської районної державної адміністрації
  «___»_____________2016 року

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку в Іванівській районній державній адміністрації

І. Загальні положення

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації, режим роботи, умови перебування

державного службовця в районній державній адміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в районній державній адміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації затверджуються відповідно до пункту 2 статті 47 Закону України «Про державну службу» загальними зборами державних службовців за поданням голови районної державної адміністрації і виборного органу первинної профспілкової організації на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агенства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у районній державній адміністрації, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

1. Державні службовці повинні дотримуватися вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості. Постійно дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, під час виконання своїх посадових обов’язків виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1.Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. В районній державній адміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у районній державній адміністрації (її структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи державного органу.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування встановлюється 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Не дозволяється проведення у робочий час та після його закінчення святкування державним службовцем особистих подій та пам’ятних дат у приміщенні районної державної адміністрації.

7. Облік робочого часу у районній державній адміністрації здійснюється відділом управління персоналом  у табелі робочого часу.

8. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника за умови відповідної реєстрації у журналі обліку робочого часу.

9. Відсутність державного службовця на робочому місці більше 3 годин підряд протягом робочого дня без поважної причини є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, передбаченої Законом України «Про державну службу».

10. За рішенням голови районної державної адміністрації державний службовець може бути відкликаний з щорічної або додаткової оплачуваних відпусток відповідно до Закону України «Про державну службу».

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови районної державної адміністрації щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в районній державній адміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за письмовим розпорядженням голови районної державної адміністрації, про яке повідомляється первинна профспілкова організація районної державної адміністрації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова районної державної адміністрації за потреби може залучати державних службовців районної державної адміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації за погодженням профспілкового комітету первинної профспілкової організації районної державної адміністрації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом голові районної державної адміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у районній державній адміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Голова районної державної адміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою районної державної адміністрації покладені відповідні функції в районній державній адміністрації.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в районній державній адміністрації відповідає голова районної державної адміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у районній державній адміністрації особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою районної державної адміністрації, головою районної державної адміністрації та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з первинною профспілковою організацією.

 

ПОГОДЖЕНО                                                             ПОГОДЖЕНО

Голова первинної                                                        Голова Іванівської

профспілкової організації                                           районної

Іванівської районної                                                   державної адміністрації

державної адміністрації                                                                 А.Ю.Бутенко

                                                                                     _________________2016 р.

                   В.О.Суптеля                                                                       

_________________2016 р.